Huurvoorwaarden & overeenkomst


Algemene voorwaarden en tips

Voorwaarden:

 • Eerst en vooral: met een Solex rijden is echt niet moeilijk. Van 16 tot 96 … iedereen kan het! Het enige wat we van je vragen is dat je kunt fietsen (zelfs als het al een tijdje geleden is, want fietsen verleer je nooit!). Dat is bij ons wel een van de basisvoorwaarden om op pad te kunnen gaan. 
 • In navolging van het voorgaande: voor mensen met evenwichtsproblemen is deze activiteit niet aan te raden. 

Tips:

 • Soms kunnen opvliegende steentjes behoorlijk pijn doen aan je voeten en benen, voorzie dus aangepaste kledij.
 • Als je een namiddag/avondtocht boekt, kan het soms nogal snel afkoelen langs het water (Ijzer), neem een trui of jasje mee.
 • Wij kunnen een helm voorzien, maar als je er zelf eentje hebt die gemakkelijk zit kun je die natuurlijk meebrengen. Let wel: om in orde te zijn met de verzekering moet hij conform de normen zijn.
 • Er kan een mandje voorzien worden voor een kleine hond (tot 7 kg). Momenteel zijn twee mandjes ter beschikking.

HUUROVEREENKOMST

 1. Verhuurder: Solex Experience, Ijzerdijk 95, 8600 Pervijze.

Huurder: de natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit en tekent, al dan niet in naam van een groep.

ART 1 – Reservatie, borg, betaling

 1. De huurprijs, het aantal personen/Solexen en de duur van verhuur met tijdstip van vertrek en inlevering worden vooraf schriftelijk gecommuniceerd en voor akkoord bevestigd door Huurder/de persoon die de overeenkomst afsluit in naam van de groep. 
 2. De reservatie is pas definitief als de datum van intekening bevestigd wordt door de verhuurder. 
 3. Bij aankomst ter plaatse:  De Huurvoorwaarden worden voor akkoord ondertekend door de Huurder. Dit houdt in dat de Huurder aangeeft op de hoogte te zijn van de inhoud van deze Huurvoorwaarden. Het volledige huurbedrag wordt vereffend vooraleer de huur van start gaat. 
 4. Externe activiteiten en/of producten die de Verhuurder op schriftelijk verzoek van de Huurder boekt worden door de Verhuurder per e-mail aan de Huurder bevestigd. Deze bevestigde externe activiteiten en producten kunnen na de boeking niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

ART 2 – Huurmaterialen (Solexen)

 1. De Verhuurder levert de Solexen af in goede staat.
 2. Aanvang van de verhuurperiode betekent dat de Verhuurder ermee akkoord gaat de Solexen in goede staat te hebben ontvangen. Bij terugkomst wordt de Solex door de Verhuurder opnieuw gecontroleerd om te kijken of er geen schade ontstaan is tijdens de tocht. Zie artikel 6 en 7.

ART 3 – Laattijdig inleveren

 1. Indien de Huurder niet op het voorziene tijdstip terug kan zijn, dient hij de Verhuurder meteen op de hoogte te brengen. De aansprakelijkheid volgens deze overeenkomst van de Huurder blijft van kracht tot het ogenblik dat de Solex daadwerkelijk terug in het bezit is van de Verhuurder.
 2. De Huurder zal tijdens de overschrijdende periode een boete aangerekend worden à rato van 15 euro per Solex per uur (dus bovenop de huursom). Indien er sprake is van overmacht of een geldige reden kan de Verhuurder overwegen de boete kwijt te schelden.

ART 4 – Rijbewijs

 1. De Huurder is in het bezit van een Europees of Internationaal rijbewijs en identiteitskaart, die hij beide zal voorleggen en waar een copie van genomen wordt bij aanvang van de verhuurperiode.
 2. Gezinnen waarvan kinderen willen meerijden vanaf 16 jaar – contacteer ons ivm de voorwaarden.

ART 6 – Schade en aansprakelijkheid

 1. De Huurder rijdt op de Solex op eigen risico.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk bij eventuele schade aan kledij van de Huurder (benzine, spatjes, steentjes …).
 3. Huurder is verantwoordelijk voor alle schade die is ontstaan tussen het moment van ontlening tot het moment van inlevering. Schade door Huurder of derden en/of door Huurder aan derden, de Solex en/of goederen – hoe ook genaamd en veroorzaakt – is dus voor rekening van de Huurder.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een wanprestatie waar verhuurder geen invloed op heeft of kan hebben, behouden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 5. Er wordt een slot met sleutel voorzien door Verhuurder. De Huurder zal ervoor zorgen dat de Solex beveiligd is tegen diefstal tijdens eventuele stops. Bij diefstal tijdens de verhuurperiode is de Huurder aansprakelijk. Hij dient de Verhuurder meteen op de hoogte te brengen en aangifte te doen bij de politie.
 6. De vergoeding voor de Solex zelf bedraagt zowel bij diefstal als bij schade de dagwaarde van het voertuig.

ART 7 – Schadebepaling en vergoeding

 1. Bij terugkeer wordt de Solex door de Verhuurder gecontroleerd en eventuele schade wordt opgenomen en genoteerd in het bijzijn van de Huurder. Huurder krijgt hiervan een copie.
 2. Door de Huurder veroorzaakte schade aan de solex(en) dient meteen ter plaatse verrekend te worden. Een lekke band, veroorzaakt door het niet koppelen bij stilstand en schade door een val of aanrijding vallen bijvoorbeeld onder voorgenoemde schade en dienen tevens door de Huurder vergoed te worden. Puur mechanische schade zonder aanwijsbare oorzaak of een lekke band door toeval (en niet door rijgedrag) worden door de Verhuurder op zich genomen. 

ART 8 – Rijgedrag

 1. De Huurder verbindt zich ertoe om zich aan de Belgische wet en regelgeving te houden. Indien Verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van Huurder, zoals een verkeersovertreding, het niet dragen van de helm, wangedrag enz … informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is Huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van de Verhuurder is. De Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
 2. Daarnaast is het ten strengste verboden:

a) Alcoholhoudende drank te nuttigen tijdens de huurperiode.

b) Stoepen op en af te rijden.

c) Met de Solexen tegen elkaar aan te botsen, te racen of wedstrijden te doen.

d) Een of meerdere personen te vervoeren.

e) Andere brandstof in de Solex te doen dan die bij het vertrek meegeleverd wordt.

d) Reparaties aan de Solex uit te voeren.

e) De Solex(en) aan derden in onderverhuur te geven of er derden te laten mee rijden.

 

ART 9 – Annuleringen

 1. De Verhuurder:
 • Heeft het recht om de voertuigen niet mee te geven en eenzijdig de overeenkomst te verbreken als er bij ophaling voldoende aanwijzingen zijn dat het materiaal en/of de voorwaarden niet zullen gerespecteerd worden.
 • Is gemachtigd de Solex(en) meteen op te komen halen indien hij ervan op de hoogte gebracht wordt dat een of meerdere artikels van deze Huurovereenkomst niet gerespecteerd worden. Dit zonder dat de Huurder hiertegen verhaal heeft.
 • Behoudt zich het recht voor om kosteloos te annuleren indien zich omstandigheden voordoen die de veiligheid van de Huurder in het gedrang kunnen brengen (onder andere door weersomstandigheden) of bij overmacht. Dit ter beoordeling van de Verhuurder.
 1. De Huurder:
 • Kan schriftelijk contact opnemen om te annuleren wegens gegronde redenen. Dit type annulering is enkel geldig indien de Verhuurder dit schriftelijk aan de Huurder bevestigt.
 • Dient met volgende bedragen rekening te houden : Bij een no-show op het reservatietijdstip wordt het volledig bedrag van de huur aangerekend. De factuur wordt voor het volledige bedrag en alle huurders opgemaakt aan de persoon die de boeking gemaakt heeft.